สภา ทน.อุดรธานี เห็นชอบให้ใช้เงินสะสม 91.09 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามมาตรฐานที่ประเทศไทยรับรอง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สนง.เทศบาลนครอุดรธานี นายสุพล วิจารณ์ณรงค์ เป็นประธานประชุมสภา ทน.อุดรธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 มีระเบียบวาระในการพิจารณา 10 ญัตติ ก่อนที่จะหมดวาระในสิ้นเดือนเพื่อเลือกตั้ง โดยญัตติสำคัญอยู่ท้ายสุดคือ “การขอใช้จ่ายเงินสะสมจัดหาวัคซีนโดวิด-19 วงเงิน 91,090,160 บาท ”

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี เสนอญัตติต่อประธานสภา และสมาชิกสภา ทน.อุดรธานี ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อใช้จ่าย เป็นค่าจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 วงเงิน 91,090,160 บาท โดย ทน.อุดรธานีมีเงินสะสมอยู่เพียงพอนำมาใช้ได้ 121,095,305.46 บาท

สภา ทน.อุดรธานี ให้ความเห็นชอบรับหลักการ ไม่มีเสียงสมาชิกฯคัดค้าน โดยขอให้มีการตั้งกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณา โดยให้มีบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถด้านงานแพทย์ และสาธารณสุข มาร่วมเป็นกรรมการวิสามัญ พิจารณาเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วน ให้ทันในการประชุมสภาฯสมัยประชุมนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน ที่ต่างมีความเป็นห่วงเป็นใย กับสถาการณ์การระบาดของโรค

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี เปิดเผยว่า สภา ทน.อุดรธานี มีความเห็นพ้องกับฝ่ายบริหาร ในการนำเงินสะสมมาเตรียมไว้ จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งวัคซีนจะต้องมีมาตรฐาน ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของไทย เมื่อมีวัคซีนก็จัดซื้อหาได้ทันที พร้อมกันนี้ ทน.อุดรธานี จะได้เตรียมความพร้อมในรอบด้าน ให้การฉีดเป็นไปตามมาตรฐานเช่นกัน

“ ทน.อุดรธานี ได้เริ่มสำรวจประชากร 1.3 แสนคน ว่ามีใครบ้างต้องการฉีดวัคซีน เพราะบางคนอาจจะยังไม่ต้องการฉีด ว่ามีทะเบียนราษฎรใน ทน.อุดรธานี , อาชีพ , ที่อยู่จริง , หมายเลขโทรศัพท์ , โรคประจำตัว , ประวัติแพ้ยา , ประวัติแพ้อาหาร และอื่นๆ พร้อมกำหนดวิธีการฉีด จะดำเนินการอย่างไร ให้สามารถฉีดเข็มแรกให้ทันรอบ 1 เดือน ก่อนจะเริ่มฉีดเข็มที่สอง รายละเอียดต่างๆสำนักสาธารณสุขดูแล ”