เวลา 14.30 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นสักขีพยานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จังหวัดอุดรธานี โดยนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กับ รศ.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การลงนามในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งในสังคม ให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล แบ่งบันความรู้จากสถาบันสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษาสู่การปฏิบัติจริง

โดยมีการขับเคลื่อนงานวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย-เยาวชน มีการพัฒนางานวิจัย เพื่อเข้าสู่การเรียนการสอน-วิจัย-อบรม-เชิงพาณิชย์ , ร่วมกันงบประมาณค่าใช้จ่าย รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาที่จะเกิดขึ้น , สนับสนุนสัมมนา – อบรม-เรียนรู้-ดูงาน-เยี่ยมชม-กิจกรรม , จัดโคต้า นร.-นศ.มีผลงาน เข้าศึกษาต่อที่ สจล. โดยมีผลบังคับในช่วง 1 ปี

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการ จ.อุดรธานี กล่าวว่า โครงการแรกที่จะดำเนินการ คือการอบรมให้ความรู้กับครูอาจารย์ เพื่อส่งต่อไปยังกลุ่มเป้าหมาย ปี 2563 ในแผนงบประมาณพัฒนาจังหวัด “นิวส์เจนเรชั่น” จากงบประมาณที่ปรับจากปี 62 และจะดำเนินการต่อในงบปี 63 ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งโครงการนี้จะเกิดประโยชน์กับเด็ก ที่จะให้เกิดการ “คิด-วิเคราะห์”จากเด็ก ส่วนกิจกรรมอื่นอยู่ระหว่างการคุยกัน…

บทความก่อนหน้านี้อุดรขอทางรถไฟความเร็วสูงข้ามเมือง 6 กม.
บทความถัดไปศูนย์ขยะล่าช้า 7 อปท.ขอทิ้งศูนย์นครอุดร