ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย จ.อุดรธานี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ทิ้งขยะ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นชั่วคราว โดยนายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่น จ.อุดรธานี นำคณะกรรมการประชุมร่วมกับ ตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี

นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่น จ.อุดรธานี มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบชี้แจงว่า เดิมอุดรธานีแบ่งพื้นที่จัดการขยะมูลฝอย 6 กลุ่ม และได้ปรับแก้เหลือ 4 กลุ่ม โดยกลุ่ม 1 ทน.อุดรธานี ได้ปรับเปลี่ยนจากฝังกลบ มาเป็นการแยกขยะทำแท่งพลังงาน ดำเนินการมาตั้งแต่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนำแท่งพลังงาน ไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยขั้นตอนได้ทำสัญญากับเอกชนแล้ว อยู่ในขั้นตอนการประชุมทำความเข้าใจ และทำประชาพิจารณ์

สำหรับการจัดการขยะของ ทน.อุดรธานี มีปริมาณขยะวันละ 186 ตัน มีองค์กรปกครองท้องถิ่นในกลุ่ม 50 แห่ง รวมมีขยะทั้งสิ้นวันละ 483 ตัน ได้แยกขยะในช่วงเริ่มต้นเพียงวันละ 8 ชม. แท่งพลังงานที่ได้จะเก็บไว้ หรือส่งไปใช้ในพื้นที่อื่น เพื่อรอสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่อีก 2 ปีเศษ โดยพลังงานหลักจะเป็นการเปลี่ยนพลาสติกเป็นน้ำมันเตา

กลุ่มที่ 2 ศูนย์กำจัดขยะ ทต.กงพานพันดอน อ.กุมภวาปี มี 43 อปท.ขยะรวมวันละ 208 ตัน ยังไม่มีเอกชนสนใจมาลงทุน , กลุ่มที่ 3 ศูนย์กำจัดขยะ ทตหนองหาน อ.หนองหาน มี 26 อปท. ขยะรวมวันละ 119 ตัน มีเอกชนเสนอตัวลงทุน แยกขยะเป็นแท่งพลังงาน อยู่ในขั้นตอนแก้ไขข้อสังเกตคณะกรรมการ และ กลุ่มที่ ศูนย์กำจัดขยะ อบต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ มี 61 อปท.ขยะรวมวันละ 302 ตัน มีเอกชนลงทุนนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า อยู่ในขั้นตอนแก้ไขข้อสังเกตคณะกรรมการ

จากการที่ศูนย์กำจัดขยะ 3 กลุ่มอยู่ระหว่างดำเนินการ ทำให้มีองค์กรปกครองท้องถิ่น 7 แห่ง ประกอบด้วย ทต.เวียงคำ / ทต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี และ ทต เพ็ญ /ทต.บ้านธาตุ/ อบต.นาบัว /อบต.เชียงหวาง / อบต.โคกกลาง อ.เพ็ญ ไม่มีที่ทิ้งขยะเนื่องจาก บ่อขยะเดิมไม่ผ่านมาตรฐานถูกสั่งปิด , บ่อขยะเดิมอยู่ใกล้ชุมชน และบ่อขยะเดิมเต็มไม่สามารถทิ้งได้ จะขอนำขยะมากำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะ ทน.อุดรธานี

ผู้แทน อปท.ทั้ง 7 แห่งได้ชี้แจง และตอบคำถาม ระบุว่า ขยะทั้งหมดมีรวมวันละ 30 ตัน หลายแห่งได้นำขยะมากำจัดแล้ว ที่ศูนย์ฯ ทน.อุดรธานี รวมทั้งประสานกับ ทน.อุดรธานีแล้ว จึงมาดำเนินการตามระเบียบ โดยทั้ง 7 แห่งสภา อปท.ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำเสนอให้กรรมการพิจารณา แต่ปรากฏว่า ทน.อุดรธานี ยังไม่ได้นำเรื่องเข้าสภาพิจารณา ที่ประชุมจึงขอให้นำกลับไปให้สภาฯเห็นชอบก่อน…