มท.ส่งรองปลัดฯดูสภาพจริง “หนองแด” อุดรฯของบ 2.5 พันล้าน จัดงานพืชสวนโลกปี 69 สั่งให้ทำรายละเอียดการบริหารจัดการ 3 ช่วง ก่อน-ระหว่าง-หลัง การจัดงานเพิ่ม

เวลา 14.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ “หนองแด” ถ.มิตรภาพ อุดรธานี-หนองคาย ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางลงพื้นที่ “หนองแด” ติดตามสภาพพื้นที่จริงที่ จ.อุดรธานี ขอจัดงาน “พืชสวนโลก” ไซด์ B ในปี พ.ศ.2569 โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี นอรอง ผวจ.อุดรธานี , นายก อบจ.อุดรธานี , นายก อบต.กุดสระ , ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี , ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงและตอบข้อซักถาม

นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สอบถามอย่างละเอียด ตั้งแต่ความเป็นมา , การใช้ประโยชน์ในอดีต , แผนงานโครงการ , จุดที่ตั้งของแผนงานต่างๆ , ขั้นตอนปฏิบัติ , งบประมาณ , ขั้นตอนและเวลาการขอเป็นเจ้าภาพ ตลอดจนสาเหตุที่กระทรวงมหาดไทยทำเรื่องนี้ แทนที่จะเป็นกระทรวงเกษตรฯ โดยระบุว่า จะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้สำนักปลัด มท.จะประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด และขอให้นำเสนอการจัดการในช่วง ก่อนการงานจัดงาน , ระหว่างงาน และหลังงาน

อุดรธานีชี้แจงว่า “หนองแด” เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามมติ ครม. เป็นที่ดินสาธารณะตามหนังสือสำคัญที่หลวง (นสล.) 975 ไร่ แบ่งให้กาชาดภาค 51 ไร่ ยังมีพื้นที่ยังไม่ออก นสล.อีกราว 40 ไร่ มีสภาพเป็นแก้มลิงรับน้ำ ก่อนไหลลงลำห้วยหลวง น้ำใช้ในการผลิตประปาหมู่บ้าน และการประมงของชาวบ้าน อบจ.อุดรธานี เข้ามาทำการขุดลอก ลงไปในระดับ 2.50 ม. มีประชาชนร้องเรียนเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ และจะทำให้ดินเค็มใต้ดินกระจายตัว ซึ่ง อบจ.ชี้แจงว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพเป็นการปรับปรุง และตรวจสอบไม่พบน้ำเค็ม

สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ ทีเส็บ เสนอให้อุดรธานีจัดตัวงาน “พืชสวนโลก” ภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคเอกชน เห็นควรจัดงานเพื่อยกระดับอุดรธานีก้าวกระโดด จึงว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบและแผนงาน และคณะกรรมการฯของ สสปน.ได้ให้ความเห็นชอบ โดยแบ่งโซนจัดงานออกเป็น 4 โซน คือ วิถีชีวิต , สายน้ำ , พืชพรรณ และสวนนานาชาติ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2,500 ล้านบาท โดย สสปน.จะต้องส่งหนังสือยืนยันการขอจัดงานในเดือนมกราคม 2563 และต้องเดินทางไปเสนอแผนงานเมษายน 2563 ที่สหรัฐอเมริกา

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี มีคำสั่ง ให้เจ้าพนักงานที่ดิน จ.อุดรธานี กันพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ติดกับถนนมิตรภาพ ซึ่ง สนง.ปปช.ได้ทำเรื่องของใช้ที่ดินไว้ หรือหน่วยงานอื่นได้ขอใช้ที่ดิน ไว้เป็นถนนความกว้าง 50 เมตร เพื่อเป็นถนนเข้าไปยังหนองแด และให้เร่งรัดรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อออกหนังสือ นสล.ที่ดินที่เหลือโดยเร็ว…