เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้จัดงานมอบโล่รางวัลจังหวัด และองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโล่รางวัลการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ โดยแยกเป็นกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ , จังหวัดขนาดกลาง และจังหวัดขนาดเล็ก ซึ่งนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้ารับรางวัลชมเชย กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่

ขณะที่พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบโล่รางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น สำหรับ จ.อุดรธานีประกอบด้วย
ทน.อุดรธานี ด้านสาธารณสุข โครงการระบบบริการสาธารณสุขครบวงจร สู่เมืองแห่งสุขภาพ
ทม.หนองสำโรง ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการธนาคารขยะ
ทต.บ้านเชียง ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์สืบสาน ชาติพันธุ์ไทพวน
อบต.นาพู่ ด้านพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)