พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.อุดรธานีพัฒนาเมือง จก. เปิดเผยว่า บ.อุดรธานีพัฒนาเมือง จก. ได้รับสัมปทานรถโดยสารปรับอากาศ “Udon City Bus” เส้นทางในเขต ทน.อุดรธานี สาย 20, 21 และ 10 และมีแผนเดินรถสายแรก พ.ย.2561 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโครงการ จึงขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด ลวดลายข้างรถและบัตรโดยสาร , ตราสัญลักษณ์ (Logo) และคำขวัญ (Motto) ชิงรางวัลมูลค่ามากกว่า 50,000 บาท เพื่อนนำผลการประกวดไปใช้ตกแต่งรถโดยสาร บัตรโดยสาร สถานี ตลอดจนสื่อและกิจกรรมต่างๆ

“ สามารถส่งผลงานเข้าประกวด โดยไม่จำกัดประเภท และจำนวนผลงาน ได้แก่ ประเภทลวดลายข้างรถ (สีขาวคาดส้ม) กว้าง 2.480 ม. ยาว 8.990 ม. และสูง 3.200 ม. และบัตรโดยสาร กว้าง 54 มม. ยาว 85 มม. รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร , รางวัลชมเชย บัตรโดยสาร Udon City Bus 2 รางวัลๆละ 3,000 บาทและ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร , ประเภทตราสัญลักษณ์ (Logo) รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย บัตรโดยสาร Udon City Bus 2 รางวัลๆละ 3,000 บาทและ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และประเภทคำขวัญ (Motto) รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย บัตรโดยสาร Udon City bus 2 รางวัลๆละ 3,000 บาท และ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ”

กติกาการประกวดประกอบด้วย 1.ผลงานทุกประเภทต้องมีความคิดสร้างสรรค์และโดดเด่น สามารถสร้างการจดจำ สื่อความหมาย และแสดงออกถึงภาพลักษณ์ที่ดี และสื่อถึงองค์ประกอบ เอกลักษณ์ของอุดรธานี , ความสะดวก , ความทันสมัย และความปลอดภัย 2.ผลงานประเภทลวดลายข้างรถ บัตรโดยสาร และตราสัญลักษณ์ จะต้องมีการอธิบายแนวคิด ซึ่งผู้เข้าประกวดต้องส่งไฟล์ภาพนามสกุล .jpg พร้อมแนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรม 3.ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภท ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บ.อุดรธานีพัฒนาเมือง จก. ในการใช้และปรับแก้ไขดัดแปลงผลงาน โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของผลงาน 4.ผลงานที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์เอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด และ 5.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

บ.อุดรธานีพัฒนาเมือง จก. ได้เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยส่งผลงานทาง e-mail udoncitybusagmail.com โดยระบุหัวข้อ e-mail ว่า “ประกวดอุดรซิตี้บัส” พร้อมแนบรายการ ใบสมัคร , ไฟล์ผลงาน , สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน โดยจะพิจารณาตัดสิน ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 และประกาศผลการตัดสินในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่ Facebook fanpage : @udoncitybus สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จํากัด โทร. 061-164-4818 e-mail : udoncitybus@gmail.com , Facebook fanpage : @udoncitybus

สามารถ download ใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/7sG1Wd