เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมสรุปร่างข้อเสนอ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี บึงกาฬ เลย หนองคาย และหนองบัวลำภู) มีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตัวแทนผู้ว่าฯ ส่วนราชการ และเอกชน 5 จังหวัด เข้าร่วมประชุม โดยมีคณะทำงานกลั่นกรองจาก สำนักงบประมาณ , สภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ และอีกหลายหน่วยงานจากส่วนกลาง

เพื่อนำเสนอทิศทางการพัฒนาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)สัญจร และตรวจราชการ ณ จังหวัดหนองคายและบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 ที่มีความสำคัญสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมีความเชื่อมโยงกับแผนงาน โครงการตามนโยบายของรัฐบาล ในกรอบเงื่อนไข 4 ประเภท , 5 ประเด็น และ 5 ข้อแนะนำ ในการพัฒนา 6 ด้าน คือ ท่องเที่ยว , การค้า-การลงทุน , โครงสร้างพื้นฐาน , เกษตรกรรรม , คุณภาพชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งแต่ละจังหวัดได้นำเสนอเป็น การขอรับการสนับสนุน , การชี้เป้าให้หน่วยงานรับผิดชอบมาดำเนินการ และการเร่งรัดให้หน่วยงานมาดำเนินการ ทั้งนี้แผนงานที่เป็นภาพรวม ได้มองว่าอนาคตอีกไม่นาน จะมีรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง จะเกิดการเชื่อมโยงตั้งแต่จีน ผ่าน สปป.ลาว เข้ามายังประเทศไทย โครงสร้างพื้นฐานจะต้องได้รับการพัฒนา ตั้งแต่สะพานข้ามน้ำโขงแห่งที่ 2 ของ จ.หนองคาย , การยกระดับด่านศุลกากร , การพัฒนาจุดผ่านแดนในทุกจุด , การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 7 จ.เลย , การขยายสะพานข้ามน้ำเหือง

ขณะที่อุดรธานีได้เสนอโครงการ โครงสร้างพื้นฐานรองรับท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง 150 ล้านบาท จากแผนการศึกษาออกแบบของ ม.มหาสารคาม ที่ประชุมให้ปรับเปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบ และขออนุญาตจากกรมศิลปากร , โครงการเส้นทางคมนาคม-เลนจักรยาน รอบหนองหานกุมภวาปี 60 กม. 110 ล้านบาท ที่ประชุมจังหวัดอุดรธานี ประสานกับภาคเอกชน ปรับแผนแม่บทการพัฒนาให้ชัดเจน , โครงการอุดรธานีเมืองหลวงและศูนย์เรียนรู้ ผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 200 ล้านบาท ที่ประชุมให้ปรับหน่วยรับผิดชอบเป็นพัฒนาชุมชน

โครงการเคเบิลใต้ดิน 3 เส้นทางในนครอุดรธานี 290 ล้านบาท ที่ประชุมให้เสนอหน่วยงานผู้รับผิดชอบ , สนามกีฬาอุดรธานี เฟสสอง 400 ล้านบาท และศูนย์การแพทย์ประจักษ์ศิลปาคม (หนองแด) 1,350 ล้านบาท ให้ทั้ง 2 โครงการ นำเสนอในภาพรวมของภาคอีสานตอนบน , นครอุดรธานีเมืองอัจฉริยะ(สมาร์ทซิตี้) 130 ล้านบาท ที่ประชุมให้เสนอผ่านหน่วยงานรับผิดชอบ , จัดการน้ำเสียนครอุดรธานีเฟสสอง 895 ล้านบาท ที่ประชุมให้เสนอผ่านหน่วยรับผิดชอบ

นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ขอให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเท่ากันกับเมืองชายแดนหรือหนองคาย ที่ประชุมให้เสนอในภาพรวมทั้งภาคอีสานตอนบน , ถนนใหม่ 2 กม. ของทางหลวงชนบท มิตรภาพ-วัดป่าบ้านตาด ที่ดินรับบริจาคจากประชาชน ที่ประชุมเห็นชอบ , ถนนสาย 2023 กุมภวาปี-วังสามหมอ 61+145 (ลำดับ1) , ถนนสาย 216 วงแหวนตะวันออก 9.95 กม. 4 ช่องทางเป็น 6 ช่อง (ลำดับ2) และถนนสาย 2348 บ้านหือ-น้ำซึม-คีรีวงกต 32.9 กม.(ลำดับ3)