วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมนครอุดรโชว์ 9 รางวัลแถลงผลงานต่อสภาฯปี 61

นครอุดรโชว์ 9 รางวัลแถลงผลงานต่อสภาฯปี 61

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี ชั้น 3 สนง.เทศบาลนครอุดรธานี นายภูริสิทธิ์ เวชประดิษฐ์ ประธานสภาเทศบาลนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมฯสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นำคณะผู้บริหาร นำเสนอญัตติขอความเห็นชอบต่อสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี

โดยญัตติขอความเห็นชอบต่อสภา ทน.อุดรธานี เป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หลังจากรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติตามระเบียบวาระดังนี้ ญัตติที่ 28 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2562 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน , ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณปี 2561 (รายจ่ายค้างจ่าย) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน และขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณปี 2561 ครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยเมือง ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบรวมศูนย์กลาง ในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี (Udoncity eyes)

รวมทั้งนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานปี 2561 ที่แถลงต่อสภา ทน.อุดรธานี ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่ง ให้อุดรธานีเป็น “เมืองแห่งสุขภาพ เมืองแห่งความปลอดภัย เมืองแห่งการบริการ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต เมืองแห่งการศึกษา และเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตามนโยบาย 10 ประการ คือ 1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงทุกชุมชน 2.ส่งเสริมสวัสดิการพื้นฐานทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 3.การเจรจาคล่องตัวสะดวกและปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4.เพิ่มศักยภาพในการบริหารด้านการคลัง ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน

5.พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬา รองรับประชาคมอาเซียน 6.สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากประชาชนและทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรให้แข็งแรง 7.พัฒนามาตรฐานการเสริมสร้างสุขอนามัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตครอบครัวอบอุ่น 8.ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 9.พัฒนาระบบบริหารงานโดยเน้นให้เกิดธรรมาภิบาลและบริการที่ทันสมัย และ 10.สนับสนุนพลังสังคมและพลังชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งและดำเนินมาตรการต่อต้านสารเสพติดทุกประเภท

จากการทำหน้าที่ตลอดปี 2561 เทศบาลนครอุดรธานีมีผบงานได้รับรางวัล ดังนี้ 1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2561 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 2.รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 Thailand prime minister cup 2018 3.รางวัลรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2561 โดย สนง.คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

4.นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ รับรางวัลผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล จาก รมต.วัฒนธรรม 5.รางวัลผลงานเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง การดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากการจราจรในเมืองใหญ่ (City RTI) ในการประชุมวิชาการ ระบบและกลไกการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมือง 6.รางวัลการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในเมืองใหญ่ (RTI) ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสาธารณสุขนิเทศน์ เขตสุขภาพที่ 8

7.รางวัลชนะเลิศกีฬาเกทบอล ประเภททีคลาสสิก การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 8. นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติด จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.อุดรธานี 9.รางวัลศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน “ศูนย์ อปพร. ดีเด่น” ประจำปี 2561 จาก รมต.มหาดไทย

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวในตอนท้ายว่า ขอขอบพระคุณข้าราชการ พนักงาน จากทุกฝ่าย ที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการทำงานในห้วงที่ผ่านมา รางวัลและความสำเร็จต่างๆ ที่ได้มาเป็นรางวัลของชาวเทศบาลนครอุดรธานีทุกท่าน ในการบริหารงานต่อไปในอนาคตหวังว่า จะเห็นภาพความร่วมมือที่ดียิ่งแบบนี้ต่อไป เพราะที่สุดแล้วในการพัฒนาบ้านเมืองของเรา พี่น้องประชาชนจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด…

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments