วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
Google search engine
หน้าแรกการศึกษามรภ.อุดรฯลดค่าเทอม 10% ค่าหอพัก 50 %

มรภ.อุดรฯลดค่าเทอม 10% ค่าหอพัก 50 %

ผู้สื่อข่าวรายงานมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ผศ.จรูญ ถาวรจักร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ลงนามในประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2564 ระบุว่าโดยที่ในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีความรุนแรงส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตประจำวัน

ดังนั้น มหาวิทยาลัยเห็นเป็นการจำเป็น ที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครอง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และข้อ 5 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 จึงกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564) ดังนี้

ข้อ 1. มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 1.1 ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกระดับลงร้อยละ 10 , 1.2 ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาลงร้อยละ 50 , 1.3 จัดสวัสดิการและการดูแลรักษาพยาบาล กรณีที่นักศึกษาได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกเหนือจากที่ได้รับจากทางราชการ โดยใช้เงินกองทุนเกื้อกูลนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ข้อ 2. กรณีที่นักศึกษาได้ชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเพื่อคืนเงิน ให้ตามจำนวนที่กำหนดในประกาศนี้ หรือในกรณีมหาวิทยาลัยระงับการเข้าหอพักนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา จะพิจารณาคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาให้เต็มจำนวน กรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ชำระเงิน มหาวิทยาลัยจะลดคำเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาตามจำนวนที่กำหนดในประกาศนี้ และข้อ 3. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments