เวลา 10.00 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลาง จ.อุดรธานี ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม หอการค้าไทย มอบหมายให้ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายสมชัย ไกรครุฑรี ที่ปรึกษาหอการค้าไทย พร้อมทั้งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายโสภณ พนาสวัสดิ์วงศ์ กรรมการหอการค้าฯ นำรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2561 มอบแด่ “นายวัฒนา พุฒิชาติ” ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล “สำเภาทอง” ประจำปี 2561 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ทำหน้าที่ เป็นตัวแทนภาครัฐ ในการประสานงานกับภาคธุรกิจ และได้มีพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 36 (เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครอบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ แต่เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้ารับรางวัลได้ จึงนำมามอบให้ในวันนี้

สำหรับ “รางวัลสำเภาทอง” หอการค้าไทย ได้ดำเนินการมอบรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นเกียรติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการเป็นผู้นำพัฒนา และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัด ตามยุทธศาสตร์การบริหารงานราชการแบบมีส่วนร่วม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ มีโอกาสเข้าร่วมใน 4 มิติ คือ (1) ด้านความร่วมมือและการมีส่วนร่วม (2) ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัด (3) ด้านการบริหารราชการจังหวัด (4) ด้านความสัมพันธ์และทัศนคติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงต่อไป