เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.อุดรธานี ชั้น 1 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นางมณี บุญรอด แกนนำกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี พร้อมสมาชิก 10 คน เข้ายื่นหนังสือเรียกร้องให้ยุติการดำเนินกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเหมืองแร่โพแทชอุดรธานี ในช่วงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนิติกรจากศูนย์ดำรงธรรม จ.อุดรธานี ร่วมพูดคุยและรับหนังสือฯ

หนังสือระบุว่า เนื่องจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ได้ยื่นหนังสือเพื่อติดตามและคัดค้านโครงการเหมืองแร่โพแทซ จ.อุดรธานีมาตลอด และต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ได้เกิดการประชุมเพื่อกำหนดเงื่อนไข ในประทานบัตรตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 สำหรับคําขอประทานบัตรที่ 1 – 4 /2547 ของ บริษัท เอเชีย แปซิฟิคโปแตช คอร์ปอเรชั่น จํากัด กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีจึงได้ติดตามขอข้อมูลของ ข้อเท็จจริงดังกล่าวจนนํามาสู่การยื่นหนังสือเพื่อติดตามข้อมูลดังกล่าวเป็นจำนวน 4 ครั้ง ดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรื่อง คัดค้านการทำกรอบว่าด้วยเรื่องการจัดประชุมคณะกรรมการปรึกษาเบื้องต้นและขอคัดถ่ายสำเนาเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น ตามคำสั่ง กพร. ที่ 244/2562 และคำสั่ง กพร. ที่ 285/2562 พร้อมทั้งขอคัดถ่ายสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมเมื่อ (ซึ่งยังไม่ได้รับเอกสารตอบกลับในข้อมูลที่ร้องขอไป)

ครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ,ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ,ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ประเด็นกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีได้เข้ามาทวงถามความคืบหน้าและติดตามเอกสารตามที่ได้ยื่นขอไป จนนํามาสู่ข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีและอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ในการจัดเวทีชี้แจ้งขั้นตอนของ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563 โดยให้กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีจัดหาสถานที่ห้องประชุมเพื่อรองรับการจัดเวที ซึ่งปัจจุบันยังไม่เกิดการจัดเวทีตามที่อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีได้ยืนยัน มีเพียงการตอบกลับถึงเงื่อนไขและเหตุผลที่ไม่สามารถจัดเวทีดังกล่าวได้ อ้างถึงการป้องกันและควบคุมโรคติดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ดังนั้นกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี จึงขอให้ศูนย์ดำรงธรรม จ.อุดรธานี เป็นส่วนงานที่เป็นกระบอกเสียงแทนประชาชน เพื่อเรียกร้องให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการเหมืองแร่โพแทชอุดรธานี ได้ยุติการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ เพราะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างรอบด้านทั้งในเรื่อง สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต โดยหากมีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการขับเคลื่อนโครงการเหมืองแร่โพแทช ในช่วงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 ก็นับว่าเป็นการขัดต่อหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หากปล่อยให้เกิดการดำเนินกิจกรรม แล้วก็นับได้ว่าเป็นการฉกฉวยโอกาสในช่วงที่ประชาชนส่วนมากต้องเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากโรคระบาด การเร่งขับเคลื่อนโครงการอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีกับประชาชน ในโอกาสเดียวกันนี้จึงได้ขอให้ช่วยติดตามหนังสือขอคัดถ่ายสำเนาเอกสาร ที่ทางกลุ่มฯ ได้ยื่นหนังสือขอข้อมูลต่อศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นับไว้เป็นเวลายาวนานกว่า 4 เดือนที่ผ่านมา แต่ทางกลุ่มฯ ยังไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.สำเนาเอกสารคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น ตามคำสั่ง กพร. ที่ 244/2562 และคำสั่ง กพร. 285/2562 2.รายงานบันทึกการประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นครั้งที่ 1/2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560

บทความก่อนหน้านี้ตร.จำลองไฟไหม้กุฏิ วัดไร้ขัดแย้งอย่ามโน
บทความถัดไปครู66วูบขณะอาบน้ำก่อนสอนออนไลน์