วันศุกร์, มีนาคม 1, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมนครอุดรห้าม ขรก.-ลูกจ้างไปปท.โควิค19ระบาด

นครอุดรห้าม ขรก.-ลูกจ้างไปปท.โควิค19ระบาด

นายกนครอุดรธานีเตรียมรับ “โควิค19” ห้าม ขรก.-พนง.-ลูกจ้าง เดินทางไป 9 ประเทศเสี่ยง หากไปกลับมาต้องพบแพทย์กักตัว 14 วัน ใส่หน้ากากทำงานอีก 14 วัน ขณะในพื้นที่บริการประชาชน เปิดเข้า-ออกประตูเดียวเพื่อคัดกรอง

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี ออกประกาศ ทน.อุดรธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 24 ก.พ.2563 ระบุว่า ผู้บริหาร ทน.อุดรธานี ได้พิจารณาสถานการณ์พบเชื้อ โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 กระทรวงสาธารณสุขแนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงเดินทางไปพื้นที่มีการระบาด ได้แก่ 1. เกาหลีใต้ , 2. ไต้หวัน , 3. สาธารณรัฐประชาชนจีน , 4. ฮ่องกง , 5. มาเก๊า , 6.ญี่ปุ่น , 7. มาเลเซีย , 8. เวียดนาม และ 9.สิงคโปร์ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อออกไป

อาศัยอำนาจในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ข้อ 348 จึงเห็นควรดำเนินการ 1. ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ลาเพื่อเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขต การปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ตามที่เทศบาลนครอุดรธานีประกาศกำหนดประเทศที่ มีความเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.-24 เม.ย.2563

2.กรณีได้รับอนุญาตให้ลาเพื่อเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตการการปกครองที่เสี่ยง ก่อนวันประกาศนี้ให้เลื่อนการเดินทางออกไป ให้พ้นระยะที่กำหนดไว้ กรณีมีเหตุผลหรือจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้แจ้งเหตุผลหรือความจำเป็น ต่อผู้บังคับบัญชา จนถึงนายกเทศมนตรี เพื่อพิจารณา 3. เมื่อเดินทางไปและกลับมาถึงประเทศไทย มีหน้าที่ไปรับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรค COVID-19 ณ โรงพยาบาลบาล หรือสถานที่พยาบาลอื่น ที่มีมาตรฐานในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังในวาระแรก

4.หากไม่มีอาการผิดปกติ ให้ใส่หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ล้างมือบ่อยๆ สังเกต อาการตนเอง ควรงดออกไปในที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่หนาแน่น งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น และให้หยุดงาน 14 วัน หลังครบ 14 วัน ถ้าไม่มีอาการผิดปกติให้สามารถกลับมาทำงานได้ โดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และให้รายงานอุณหภูมิ และอาการทางเดินหายใจทุกวันให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ จนครบ 14 วัน หลังเดินทางกลับ หากอาการปกติจึงสามารถทำงาน

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ได้ดำเนินการในหลายส่วน อาทิ บริเวณอาคารบริการประชาชน ที่เข้ามาติดต่อราชการ ได้เปิดประตูเข้าออกด้านเดียว เพื่อคัดกรองคนที่มีไข้สูง สำหรับประกาศห้ามเดินทางไปประเทศเสี่ยง 9 ประเทศ เนื่องจากในช่วงนี้ทุกปีเป็นช่วงปิดภาคเรียน มีผู้นิยมเดินทางไปต่างประเทศ โดยก่อนออกประกาศได้อนุญาตไป 2 ราย หลังจากการพูดคุยยกเลิก 1 ราย อีกรายมีความจำเป็น นอกจากนี้ยังมีอีก 3 ราย เพิ่งเดินทางกลับมา จึงแจ้งให้ไปพบแพทย์ กักตัวเองเฝ้าระวังอีก 14 วัน

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments