เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ปิดสถานที่ราชการ เป็นการชั่วคราว จนกว่า สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ดังนี้ 1.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี ,

2. สนง.ที่ดิน จ.อุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก ทุกแห่งในท้องที่ จ.อุดรธานี ปิดการให้บริการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภท เว้นแต่ธุรกรรมบางประเภทที่มีเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลา ได้แก่ การใช้สิทธิคัดค้านนิติกรรมระหว่างประกาศ (มรดก,ใบแทน,ขาย,ให้,จํานอง) , การใช้สิทธิคัดค้านการออกโฉนดที่ดิน – การคัดค้านแนวเขตกรณีสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน เป็นต้น – การไถ่ถอนจากขายฝากที่จะครบกําหนด – การอายัดที่ดิน , การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายแก่คู่กรณีหรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง

3. สนง.ประกันสังคมอุดรธานี และสาขากุมภวาปี ณ สถานที่ทําการ จ. และสาขากุมภวาปี โดยให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (www.sso.go.th) และสามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางโทรศัพท์หมายเลข 042-920345 -8 (วันเวลาราชการ) Hotline : 1560 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

4. สนง.ขนส่ง จ.อุดรธานี ประกอบด้วย สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 , แห่งที่ 2 , สาขากุมภวาปี , สาขาหนองหาน ,สาขาบ้านผือ , สาขาอําเภอเพ็ญ ปิดให้บริการด้านทะเบียนรถ ด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจํารถ เว้นการรับชําระภาษีรถ ตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 , การตรวจสภาพและชําระภาษีรถตาม พรบ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 สําหรับรถขนส่งที่ครบกําหนดสิ้นงวดภาษีเดือนมีนาคม 2563 เท่านั้น

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563