วันพุธ, กุมภาพันธ์ 21, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมอุดรชงขอ ครม.สัญจร 100 ล้าน 6 โครงการ

อุดรชงขอ ครม.สัญจร 100 ล้าน 6 โครงการ

กรอ.อุดรธานี เห็นด้วยอุดรธานีของบ 3 ด้าน 6 โครงการ จาก ครม.สัญจร 3-4 ธ.ค.นี้ที่ จ.หนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตต์ ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.)อุดรธานี มีนายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน หน.สำนักงาน จ.อุดรธานี , นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล ประธานหอการค้าอุดรธานี , พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมอุดรธานี นำหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมประชุม

เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จ.อุดรธานี ที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ( ครม.สัญจร) จ.หนองบัวลำภู ระหว่าง 3-4 ธันวาคม 2566 ตามกรอบที่กำหนดไว้ในด้าน การแก้ไขปัญหาความยากจน , ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด และงานด้านการเกษตร ในวงเงินจังหวัดละ 100 ล้านบาท และจะต้องดำเนินการใช้แล้วเสร็จใน 1 ปี ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบของ กรอ.จังหวัดก่อน

ซึ่งที่ประชุม กรอ.อุดรธานี ได้ให้หน่วยงานของบประมาณ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ตลอดจนตอบคำถาม ในประเด็นแก้ไขปัญหาได้จริง และยั่งยืนหรือไม่ โดยการแก้ไขปัญหาความยากจน 2 โครงการ คือ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ สนง.พัฒนาชุมชน จ.อุดรธานี 10.5 ล้านบาท และการพัฒนายกระดับขีดความสามารถเกษตรกรในการแข่งขัน สำหรับกลุ่มเกษตรกรผลิตและแปรรูป ภายใต้เทคโนโลยีและนวัติกรรมที่เหมาะสม ของ มรภ.อุดรธานี 19.4 ล้านบาท

ด้านการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร 2 โครงการ คือ การกำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง ของ สนง.ชลประทานอุดรธานี คือ อ่างหนองปะโค ต.ปะโค อ.กุมภวาปี และอ่างบ้านจั่น ต.บ้านจั่น อ.เมือง วงเงิน 5.4 ล้านบาท เป็นการ “เก็บใหญ่” จากนั้นจะขอรับการสนับสนุนการ “เก็บกลาง” และ “เก็บเล็ก” มาดำเนินการทุกปี และการขุดลอกแหล่งน้ำ 3 แห่ง ของ อบจ.อุดรธานี คือ ขุดลอกบึงสังข์ ต.บ้านขาว อ.เมือง , ขุดลอกห้วยสามพาด ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ฯ และขุดลอกอ่างฯห้วยบังพวน ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ วงเงิน 20 ล้านบาท

ด้านแก้ไขปัญหายาเสพติด 2 โครงการ คือ 1.การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ค้นหาเป้าหมาย ตรวจคัดกรอง และติดตามผู้เสพยาเสพติด ของที่ทำการปกครองอุดรธานี ตามแผน “ประจักษ์ชัยอุดรธานี” ในส่วนของผู้เสพ “สีเหลือง” ที่ดำเนินการมาแล้วในปี 2566 และยังต้องติดตามกลุ่มเป้าหมายต่อในปี 2567 รวมทั้งได้คัดกรองรอบที่ 2 พบกลุ่มเป้าหมายเพิ่มอีก 1,000 คน ที่ต้องเข้ารับการอบรม-บำบัด-ฝึกอาชีพ-ติดตาม วงเงิน 14.99 ล้านบาท และ 2.โครงการระบบบริการและการเฝ้าระวังดูแลผู้ป่วยจิตเวช หรือ ผู้ป่วยสีแดงจากการใช้สารเสพติด ของ สนง.สาธารณสุข จ.อุดรธานี 29.9 ล้านบาท…..

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments