ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์เนติโพธิ์ ) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานราก เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19

มีนายนพวัชร สิงห์ศักดิ์ดา อดีต ผวจ.อุดรธานี ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ คณะกรรมการ และผู้แทนร่วมประชุม ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการใน 3 จังหวัด อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ โดยแนวคิดในการดำเนินงานคือจ้างผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และบัณฑิตว่างงาน มาเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่ในการซ่อมแซมและเสริมประสิทธิภาพแหล่งน้ำ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และประณีต

อุดรธานีได้ดำเนินการซ่อมแซมและเสริมประสิทธิภาพแหล่งน้ำแล้ว 24 โครงการ 11 อำเภอพื้นที่รับน้ำ 10,052 ไร่ กักเก็บน้ำได้ปริมาณ 2,030,329 ลูกบาศก์เมตร มีครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 1,373 ครัวเรือน เกิดการจ้างงานในพื้นที่รวม 95 คน แยกเป็นบัณฑิตว่างงาน 14 คน ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือ อสพ. 81 คน การดำเนินการปัจจุบันอยู่ระหว่างการส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้วยการปลูกผักในครัวเรือน ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักทฤษฎีใหม่ขั้นตอนที่ 1