ถ้าเปรียบอุดรธานีเป็น “วงหมอลำคณะอุดรธานี” ที่กำลังปรับตัวให้ผู้คนสนใจ เดินทางมาชมการแสดง ขณะเดี่ยวกันก็มีวงหมอลำระดับประเทศอีก 3 วง สนใจเข้ามาช่วย เริ่มจากวงแรก สนง.คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้ทุนมาทำงานวิจัยฯ , วงสอง สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า รับงบประมาณภาครัฐมาช่วย และวงสาม สนง.ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือทีเซ็ป

เหมือนว่า 4 วงหมอลำ จะมีเป้าหมายเดียวกัน แต่นำเกณฑ์ใกล้เคียง และสอดรับกันชี้วัด ไม่ว่าจะเป็นกฎบัตรเมือง…..สมาร์ทซีตี้….สมาร์ททัวร์ลิซึ่ม….โดยเฉพาะไมช์ซิตี้ โดยทีเซ็ป ได้เสนอให้อุดรธานีพุ่งเป้าหมายใหญ่ ด้วยการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน “พืชสวนโลก” ระดับ บี. ในปี พ.ศ. 2569 หรือปี ค.ศ.2026 ซึ่งอุดรธานคีตอบรับ และเริ่มเดินหน้าขอจัดงานแล้ว

ขณะที่วงหมอลำอื่นก็ไม่ได้หยุด โดยระหว่างวันที่ 12-13 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา ที่วิจัยของ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยคณะกรรมการกฎบัตรอุดรธานี , สมาคมการผังเมืองไทย และเครือข่ายฯ จัดเสวนาโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการลงทุนกิจการไมซ์ และเศรษฐกิจสีเขียว จ.อุดรธานี 2 เวที

เมื่อได้ไปร่วมรับฟัง เห็นว่าน่าสนใจ ชาวอุดรธานีควรรับรู้ ก็นำมาเล่าสู่กันฟัง ในช่องทางที่ผมมี หวังว่าจะมีข้อมูล และแนวคิด ….ส่งมาเพิ่มเติม

เวทีเสวนาแรก….เรื่อง แนวทางการยกระดับ และการสร้างโอกาสการลงทุนกิจการไมซ์ และเศรษฐกิจสีเขียว พื้นที่หัวเมืองภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ กลายเป็นเวทีของความหลากหลาย

นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี … อุดรธานีคือศูนย์กลางโลจีสติก ในภูมิภาคอีสานตอนบน บินเชื่อมทุกภาคในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยโครงข่ายถนน , สนามบินที่จะขยายเพิ่ม และอนาคตของรถไฟทางคู่ และความเร็วสูง โดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งภาครัฐ ด้วยยุทธศาสตร์จังหวัด และเอกชนที่ขับเคลื่อน ในเรื่องกฎบัตรเมือง , เมืองสีเขียว , เมืองแห่งการเดิน และการลงทุนขนส่งสาธารณะ จากประสบการณ์พืชสวนโลกที่เชียงใหม่ เชื่อว่าอุดรธานีสามารถจัดงานนี้ได้

คุณศุภวรรณ ตรีรัตน์ ตัวแทน ทีเซ็ป. …วันนี้ไมซ์ซิตี้ไทยมี 5 จังหวัด อีสานก็มีที่ จ.ขอนแก่น และมีเป้าหมายจะเพิ่มเป็น 16 จังหวัด ในอีสานจะมีเพิ่ม 3 จว. คือ อุบลราชธานี , นครราชสีมา และอุดรธานี สำหรับอุดรธานีมีความพร้อม ในเรื่องของความเป็นศูนย์กลาง GMS , สิ่งสาธารณูปโภค , การเติบโตเมือง ซึ่งกิจกรรมของไมซ์ซิตี้ จะเกิดการเชื่อมโยง บุคลากรและสถานที่เข้ามาหากัน ค่อนข้างมั่นในใจว่าอุดรธานี สามารถจัดงานพืชสวนโลกได้


คุณธวัชชัย โคตรวงศ์ ตัวแทน “ดีป้า” …ได้รับงบประมาณ 76 ล้านบาท เข้ามาดำเนินโครงการ “สมาร์ททัวร์ลิซึ่ม” ใน จ.อุบลราชธานี และอุดรธานี โดยจะเริ่มต้นด้วยการจัดระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยว เพื่อนำมาใช้ตรวจสอบและวิเคราะห์ แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือ อุดรธานีมีความพร้อมในเรื่อง “ดิจิตอลเทคโนโลยี” แล้วหรือยัง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคสำคัญ

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย…อสังหาริมทรัพย์อีสานตอนบน ยอดขายไม่ตกเหมือนกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นผลจากการขนาดความเชื่อมมั่น และความเข้มงวดปล่อยเงินกู้ของสถาบันการเงิน แต่ห่วงว่าอุดรธานีกับขอนแก่น จะเกิดการแข่งขันกันรุนแรง อยากเห็น 2 จว.ช่วยกันมากกว่า โดยหวังว่าอุดรธานี จะได้สิทธิจัดงาน รับปาจะเดินทางมาร่วมงานด้วย

คุณพีระ บุญเสริม ตัวแทนผู้บริหารโรงแรมเครือต่างประเทศ …เคยมองอุดรธานีว่าเป็นพื้นที่ มีจุดเด่นของวัฒนธรรม อารยะธรรม และแม่น้ำโขง การลงทุน “ศูนย์ประชุม” เพื่อรองรับไมซ์ซีติ้ หรือพืชสวนโลก จะทำให้ธุรกิจห้องพักเติบโตเร็ว ส่งที่จะตามมาคือ “ขาดบุคคลากร” รวมไปถึงการยกระดับให้เป็น “อินเตอร์” ก็จะเป็นอุปสรรคเช่นกัน

คุณสุทัศน์ แพรสุรินทร์ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอุดรธานี …อุดรธานีมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจไมซ์ การลงทุนศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ฮอลล์ เป็นบทพิสูจน์ โดยวันนี้อุดรธานีจะขอพัฒนาเป็นไมซ์ของเมือง ไมซ์ของภูมิภาค เพื่อก้าวเข้าไปสู่ไมซ์สากล

“สมาร์ทพีเพิ้ล”…น่าจะเป็นประเด็นแรกที่อุดรธานี จะต้องคุยและขับเคลื่อนได้ทันที