โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งแรกของจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ในบริเวณป่าสงวนแห่งขาติป่าทม-ป่าข่า บ้านห้วยหมากหล่ำ หมู่ที่ 6 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาว พร้อมระบบท่อส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวรพันธ์ ชำนิยันต์ นายอำเภอโนนสะอาด ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นการป้องกันการผังทะลายของดิน ริมถนนทางขึ้นโครงการฯ พร้อมร่วมปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนให้กับราษฎร

โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ตามที่นายชาย ช่วยนา ราษฎรบ้านห้วยหมากหล่ำ หมู่ที่ 6 ตำบลทมนางาม ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรฤดูแล้ง ขณะนี้เก็บกักน้ำได้ 25 เปอร์เซ็นต์ เริ่มส่งน้ำเพื่อการอุปโภคเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

โดยกรมชลประทาน มอบหมายให้สำนักงานชลประทานที่ 5 และสำนักงานชลประทานจังหวัดอุดรธานี เข้ามาดำเนินการก่อสร้างพร้อมระบบส่งน้ำขนาดความจุอ่างฯ 204,100 ลูกบาศก์เมตร ตัวโครงการเป็นสันทำนบดินกั้นน้ำ ระหว่างร่องน้ำซำตมขาว กว้าง 6 เมตร สูง 15 เมตร ยาว 186.70 เมตร ระบบท่อส่งน้ำยาวรวม 2,250 เมตร อาคารทางระบายน้ำ อาคารท่อส่งน้ำ และถนนเข้าหัวงาน

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ราษฎร มีอาชีพรับจ้างต้องออกไปรับจ้างต่างถิ่น มีความขาดแคลนน้ำต้องซื้อน้ำอุปโภคบริโภคเดือนละกว่า 1,500 บาท/ครัวเรือน/เดือน ดินเป็นดินทรายปนหินไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก แต่เมื่อได้รับพระราชทานอ่างเก็บน้ำซำตมขาว ชาวบ้านพร้อมสู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อจะได้นำลูกหลานคืนถิ่น ซึ่งจังหวัดจะเร่งให้การช่วยเหลือ โดยในเบื้องต้นเตรียมต่อยอดอาชีพเกษตรปลอดภัย สร้างแบรนด์ “ซำตมขาว” ซึ่งปัจจุบันราษฎร ได้รวมกลุ่มกันปลูกถั่วลิสง ทำนา ปลูกพืชระยะสั้น เลี้ยงวัว เพื่อเป็นอาชีพ……

บทความก่อนหน้านี้อุดรผุดสถานีรถบรรทุกยักษ์รับอาเซียน 260 ล้าน
บทความถัดไปนครอุดรสมทบ กฟภ.เอาสายลงใต้ดินกลางเมือง