ภาพกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาลำน้ำ คูคลอง ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้เกิดขึ้นอยู่ทั่วประเทศไทย รวมไปถึงแนวนโยบายของรัฐบาล ทำให้ภาพของลำน้ำคลอง ในกรุงเทพฯอดีตที่ผ่านมา สีของน้ำ ขยะนานาชนิด ลดลงและหายไปอย่างรวดเร็ว ไม่น่าเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดได้จริง จากลำน้ำคูคลองสายแรก ถูกฟื้นคืนชีวิตกลับมา ลำน้ำ คูคลองสายที่ 2 , 3 และสายต่อๆมาก็ทยอยเกิดขึ้น รวมทั้งที่อุดรธานีกำลังจะเริ่มต้นเช่นกัน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน ร่วมกับ ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี มรภ.อุดรธานี , นายวิเชียร ขาวขำ นายก.อบจ.อุดรธานี , นายอภิชาต ชุมนุมมณี ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี , นายวิชัย จาตุรงค์กร ผอ.โครงการบำรุงรักษาห้วยหลวง , แขวงทางหลวงที่ 1 , โยธาธิการและผังเมือง เทศบาลเมืองหนองสำโรง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า อุดรธานีมีแนวคิดที่จะนำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาลำน้ำ คูคลอง สำหรับร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คลองช่วงนุกูล ทต.หนองหาน อ.หนองหาน , ลำน้ำเพ็ญ ทต.เพ็ญ อ.เพ็ญ และคลองป้องกันน้ำท่วมฝั่งตะวันตกเมืองอุดรธานี โดยมอบหมายให้นายอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ พิจารณากำหนดแนวทางดำเนินการ ในส่วนของคลองป้องกันน้ำท่วมฯ อำเภอพิจารณาแล้วเห็นว่ากระทบกับหลายส่วน อีกทั้งมีรายละเอียด และใช้งบประมาณมาก จะต้องร่วมกันศึกษาและวางแผนออกแบบก่อนดำเนินการ

นายวิชัย จาตุรงค์กร ผอ.โครงการบำรุงรักษาห้วยหลวง แจ้งว่า คลองระบายน้ำสร้างบนที่ดินจัดซื้อ เพื่อป้องกันน้ำท่วมเมืองอุดรธานี เริ่มข้างห้างงี่สุน ถนนอุดร-หนองบัวลำภู บ้านดอนอีไข ต.นาดี อ.เมือง ผ่านถนนอุดรธานี-กุดจับ ถนนอุดรธานี-บ้านเลื่อม ไหลลงสู่หนองสำโรง ระยะทางราว 8 กม. และต่อจากหนองสำโรงไปลงลำน้ำห้วยหลวงอีกราว 4 กม. จะมีน้ำมากในฤดูฝน และน้ำจะน้อยมากในฤดูแล้ง กรมชลประทานมีแผนดาดคลองด้วยคอนกรีต และทำเลนจักรยานขนานไปกับคลอง โดยเริ่มดำเนินการตามวงเงิน

“ โครงการห้วยหลวงรับผิดชอบจากต้นคลอง มาจนถึงถนนอุดรธานี-บ้านเลื่อม จากนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของ สนง.โครงการชลประทานอุดรธานี โดยลุ่มน้ำห้วยหลวงมีแผนการพัฒนา ในส่วนห้วยหลวงตอนล่างจากประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าว ไปจนถึงประตูน้ำอำเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย มีการศึกษาจัดทำแหนและรัฐบาลอนุมัติงบประมาณดำเนินการแล้ว สำหรับหน่วยหลวงตอนกลาง ตั้งแต่ประตูน้ำบ้านสามพร้าว ย้อนขึ้นมาจนถึงอ่างเก็บห้วยหลวง ครม.ให้ความเห็นชอบให้ทำการศึกษา อยู่ระหว่างการจัดหางบประมาณ พื้นที่ไม่ขัดข้องการใช้คลองระบายน้ำ แต่ต้องไม่กระทบกับการระบายน้ำ ”

ที่ประชุมได้กำหนดจะนำร่องโครงการระยะทาง 3 กม. ก่อนขยานออกไปในส่วนที่เหลือ จากสะพานข้ามคลองระบายน้ำถนนอุดรธานี-กุดจับ ไปจนถึงสะพานข้ามคลองระบายน้ำถนนอุดรธานี-เชียงยืน ด้วยงบประมาณของจังหวัดอุดรธานี กับองค์การบริหารส่วน จ.อุดรธานี จากแนวคิดเริ่มต้นสร้างพนังคอนกรีต แบบตั้งฉากป้องกันตลิ่งพัง ไม่ต้องดาดคอนกรีตพื้นคลอง สร้างถนนและเลนจักรยาน-เลนวาง คู่ขนานไปกับคลอง 2 ด้าน , มีจุดพักหรือมีกิจกรรมเป็นระยะ , สร้างประตูควบคุมน้ำในจุดเหมาะสม เพื่อเก็บน้ำในในช่วงฤดูแล้ง สำหรับจัดกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำ และปิดออกในช่วงฤดูฝน

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี สรุปผลการประชุมว่า จังหวัดจะตั้งคณะที่ปรึกษา และคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด โดยคณะทำงานจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อระดมความคิดเห็น เพื่อยกร่างแบบแปลนโครงการ ให้สอดคลองกับการใช้ประโยชน์หลัก คือ การระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม และให้สอดคลองแผนการศึกษาห้วยหลวงตอนกลาง ที่กำลังจะมีการศึกษาจากผลของมติ ครม.