“ดีป้า” เดินหน้าส่งเสริม SMEs ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดีจิทัล ยกทัพ Digital Startup รุกจังหวัดอุดรธานีคาดกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 11.6 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ที่ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ฮอลล์ ทน.อุดรธานี สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ร่วมกับ จ.อุดรธานี และเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน นำ Digital Startup ให้บริการผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม สร้างความตระหนักรู้ ให้ผู้ประกอบการในทุกภาคอุตสาหกรรมเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในยุค Disruptive Industry ผ่านกิจกรรมSmarter City in Action 2020 ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด “รวมพลคน ดิจิทัล ร่วมพัฒนาเมือง อัจฉริยะ”

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สนง.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า รัฐบาลมอบนโยบายให้ “ดีปา” ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงส่งเสริมให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเติบโต และเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน อันส่งผลต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

” ดีปา จึงร่วมกับ จ.อุดรธานี เครือข่ายพันธมิตร และ Digital Startup กว่า 30 ราย นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบขายหน้าร้าน (POS) ระบบการบริหารจัดการองค์กร (ERP) ระบบบริหารจัดกาลูกค้า (CRM) และเทคโนโลยีไอโอที่ Internet of Things มาให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEร ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจด้านการเกษตร รวมไปถึงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประยุกต์ใช้ในกรพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยคาดว่ากิจกรรม Smarter City in Action 2020 ครั้งที่ 1 จะช่วยเพิ่มขีดความสมารถให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มากถึง 100 ราย สร้างการลงทุน
และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 11.6 ล้านบาท”

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวว่า อุดรธานีมีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และมีแนวทางการยกระดับธุรกิจในพื้นที่ ให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถดำเนินธุรกิจในยุคการเปลี่ยนแปลของผู้บริโภค ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)

เทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ธุรกิจบริการ ธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย ตลาดสด เกษตรกร และชุมชน พร้อมผลักดันจังหวัดอุดรธานี สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลตามฐานวิถีชีวิตใหม่ (นิวนอร์มอล) อย่างมั่นคงและยั่งยืน

นอกจากนี้ภายในกิจกรรม Smarter City in Action 2020 ประกอบด้วยการให้คำปรึกษาและแชร์ประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางการปรับธุรกิจในยุคนิวนอร์มอล การส่งเสริมและพัฒนาเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network C&E) ซึ่งงานวันนี้มีหน่วยงานรัฐ เอกชน ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมฯ กันเป็นจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นอกจาก 30 สตาร์ทอัพ มาร่วมนำเสนอผลงาน ส่วนใหญ่มาจากส่วนกลาง ยังมีสตาร์อัพของอุดรธานี ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 18 สตาร์ทอัพ ไปรับการพิจารณาคัดเลือกระดับอาเชียน ซึ่งเป็นแอฟฟิเคชั่นกลุ่ม “ซีเอสอาร์” เกี่ยวกับแอฟฯจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ , สตาร์อัพของ มรภ.อุดรธานี แบบจำลอง “โซล่าฟาร์มบนผิวน้ำ” และ ทน.อุดรธานี การนำเทคโนโลยี “เอไอ.” มาใช้ กับศูนย์ ซีซี.ทีวี.ทน.อุดรธานี…..