วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมผู้ว่าฯนำประกาศจุดยืน “งดให้-งดรับ”

ผู้ว่าฯนำประกาศจุดยืน “งดให้-งดรับ”

“เว็ปไซด์” จังหวัดอุดรธานี ได้เผยแพร่การประกาศจุดยืนของ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี สุจริต โปร่งใส จังหวัดอุดรธานีใสสะอาด 2565 “งดให้ งดรับ” พร้อมขยายความว่า ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม เชื่อถือได้ และจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคน ไม่รับของขวัญ และของกำนัน ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมทราบว่า การประการเจตนาของนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี มีมาตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 แต่เพิ่งนำมาเผยแพร่ผ่าน “เวฟไซด์จังหวัดอุดรธานี” เอกสารประกาศเจตนารมณ์ ใช้โลโก้จังหวัดอุดรธานี ระบุประกาศเรื่อง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดอุดรธานีใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนันทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข้อความระบุด้วยว่า ข้าพเจ้า นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ขอประกาศว่า จังหวัดอุดรธานีจะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและขอกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากร จ.อุดรธานี ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม

และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสารพระราชปณิธานรักษาต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

โดยก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ก็เผยแพร่ประกาศจุดยืนของ ผศ.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มรภ.อุดรธานี โดยใช้ประโยคนำว่า “งดรับ” พร้อมขยายความด้วยประโยค “ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี งดรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ในช่วงเทศกาลปีใหม่และโอกาสอื่น ๆ


นอกจากนี้ยังมีการเผนแพร่เอกสาร ประกาศ มรภ.อุดรธานี เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยประกาศกล่าวถึงเหตุผล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน มุ่งมั่นในการสร้างองค์กรแห่งคุณธรรมและโปร่งใส และดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการกำหนดแนวทางไว้ 5 ข้อ สรุปได้ว่า งดรับ-งดให้ ของขวัญของกำนัน , ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้ของขวัญของกำนัน และแสดงออกด้วยวิธีอื่นแทน……

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments