ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี ว่าในวันเดินทางไปรับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ ของนายวัฒนา พุฒิชาติ อดีตผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ได้มีหนังถือถึงชาวอุดรธานี ผ่านช่อทางสื่อสาร “ไลน์” ก่อนที่จะออกจากการเป็นสมาชิก ใจความว่า

เรียน ท่านผู้บริหารหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ท้องที่ มูลนิธิ ชมรม สมาคม ภาคประชาชน สื่อมวลชนทุกสาขา และพี่น้องชาวอุดรธานีที่เคารพทุกท่าน

ด้วยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้กระผมดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ได้มีโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนับเป็นบุญและเป็นมงคลกับชีวิตที่ได้มาอยู่อาศัยในผืนแผ่นดินที่มีความอบอุ่นร่มเย็นในอู่แอ่งแห่งธรรมที่มากด้วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีวัตรปฏิบัติที่งดงาม ประชาชนมีแรงศรัทธาด้วยวิถีปฏิบัติที่เปี่ยมพลังและการอยู่ร่วมกันของทุกศาสนา เชื้อชาติ มีความงดงามของธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต สมคำว่า “อุดรพร้อมเสริฟความสุขทุกเมนู”

ด้วยความร่วมมือขับเคลื่อนภารกิจที่คิดร่วมกัน ทำร่วมกันทำให้หลายเรื่องราวผ่านพ้นอุปสรรค สร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนผ่านโครงการ 125 ปี 125 หลัง  ที่ชาวอุดรธานีไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ชีวิตไม่สามารถที่จะสุขเท่ากันได้ อย่างน้อยก็ขอความสุขอย่าทิ้งห่างกันมาก จากเป้าหมาย 125 หลังกลับกลายเป็น 275 หลังยอดเงินบริจาคเกือบ สิบล้านบาทที่มาจากหลากหลายบุคคล/องค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณปรีชา สรรค์นรา ชัยรัตน์และครอบครัว

การสร้างโอกาสของเมืองที่มากด้วยโอกาส เพื่อเติมการค้า การท่องเที่ยว การสร้างอาชีพ ให้สายธารแห่งอาชีพและรายได้กระจายเข้าสู่ หมู่บ้าน ชุมชน ผ่านความเป็นเมืองกีฬา เมืองศูนย์กลางแห่งผ้าทอมือ ธานีผ้าหมี่ขิด เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุน ศูนย์กลางการเดินทาง 5 แยกแห่งโอกาสการพัฒนา เมืองสมุนไพร เมืองเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และเมือง smart City ที่กำลังเข้ามา

ทั้งหลายเหล่านี้นำมาซึ่งกิจกรรมเกื้อกูลเช่น อังคารสวมผ้าไทยใส่บาตร ลดโฟม ลดโลกร้อนพุธหิ้ว ปิ่นโต ภายใต้โครงการจังหวัดสะอาดทำให้ปีที่แล้วได้รับรางวัล ปีนี้ถูกคัดเลือกเข้าประเมินรอบสุดท้ายซึ่งจะประกวดโดยส่วนกลางในเดือนตุลาคมนี้

ด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง ไม่หยุดของพวกเราทุกคน จนลืมวันเวลาทำให้แต่ละวันเป็นวันที่รวดเร็วมาก เป็นความเหน็ดเหนื่อยที่สนุกก่อให้เกิดความสุขร่วมกันที่ได้เห็นผลงาน

ผมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาสนับสนุนงานทั้งราชการ ทั้งงานที่มุ่งต่อประชาชน รวมทั้งงานสาธารณกุศล กาชาด ศาสนา หากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่ผมได้ตอบแทนผมยินดีอย่างยิ่ง ขอถือโอกาสนี้กราบลา อย่างไรก็ตามก็ขอเป็นชาวอุดรธานีด้วยใจและความรู้สึกตลอดไปครับ…