ให้เพิกถอนที่สาธารณะประโยชน์ 2 แปลงที่เป็นสำนักสงฆ์ ร้านค้า ลาดจอดรถ อาคารเอนกประสงค์ 86 ไร่ จาก 411 ไร่

เวลา 14.30 น.วันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ “วังนาคินทร์คำชะโนด” บ.โนนเมือง ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี จัดให้มีการประชุมประชาคมขอความเห็นชอบจากราษฏรในพื้นที่ เพื่อดำเนินการขอเพิกถอนสภาพที่ดินและขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินพื้นที่คำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โดยมีนายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี พลตรีกนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 , พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี รอง ผอ.รมน.อุดรธานี และนายวีระวัฒน์ วงษ์ศรีรักษา นายอำเภอบ้านดุง นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , ผู้นำ อปท. , ผู้นำท้องที่ , คณะกรรมการคำชะโนด , ผู้ประกอบการค้า และประชาชนร่วมประชุมกว่า 200 คน

นายวีระวัฒน์ วงษ์ศรีรักษา นายอำเภอบ้านดุง กล่าวว่า ทางราชการได้เข้าดำเนินการจัดระเบียบและพัฒนา “คำชะโนด” รองรับผู้มีความเคารพศัทธา และประชาชนทั่วประเทศ เดินทางมาบวงสรวงสักการะ และขอพรให้มีโชคลาภ แต่ยังมีอุปสรรคคือ คำชะโนดเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ หนังสือสำคัญที่หลวง 3 แปลง ประกอบด้วย เลขที่ อด.1661 , อด.1662 และ 1663 รวมพื้นที่ 411-3-0 ไร่ ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการจัดระเบียบ การรักษาความสงบเรียบร้อย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่

จึงมีความจำเป็นต้องขอใช้พื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงมาประชุมประชาคมราษฎรในพื้นที่ เพื่อขอเพิกถอนและใช้ประโยชน์ 2 แปลง ตามมาตรา 9 ประมวลกฎหมายที่ดิน แปลงแรกเพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เชิงนิเวศวิทยาคำชะโนด เป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมป่าคำชะโนด ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื้อที่ 71-1-59 ไร่ ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว , แปลงที่สองเพื่อสร้างศูนย์ส่งเสริมประพุทธศาสนาสิริสุทโธ(คำชะโนด) เป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนา เนื้อที่ 15-0-15 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักปฏิบัติธรรม โดยไม่รวมพื้นที่ในเกาะคำชะโนดและพื้นที่น้ำทั้งหมด

ในการรับฟังความคิดเห็น นายธนพล รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เดินถือไมโครโฟนลงไปให้คนที่ยกมือ และคอยตอบคำถามด้วยตนเอง หรือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตอบ ซึ่งข้อสอบถามในส่วนแรก เป็นเรื่องสิทธิของชาวบ้านจะเปลี่ยนไปหรือไม่ อาทิ การนำสัตว์เข้ามาเลี้ยง รวมทั้งสิทธิในการค้าขายที่มีอยู่เดิม จะถูกตัดออกไปหรือไม่ ขณะที่กลุ่มที่คัดค้านส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านโนนเมือง ขอให้มีการทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะไม่เชื่อมั่นว่าจะแก้ไข หรือทำตามสัญญา เพราะที่ผ่านมาเคยเรียกร้องหลายเรื่องทำไม่ได้ อาทิ ขอให้ชาวบ้านโนนเมืองได้รับสิทธิผูกขาด ในการขายดอกไม้ , การเป็นผู้นำประกอบพิธี และเป็นนักการภารโรง

นายธนพล รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ชี้แจงว่า พื้นที่ขอใช้ประโยชน์เพียงสำนักสงฆ์ และพื้นที่บริการนักท่องเที่ยว รวมแล้วเพียง 86 ไร่เศษ ซึ่งเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมายังไม่ถูกกฎหมาย และติดขัดในการพัฒนา โดยปัจจุบันก็มีกรรมการฯ ดูแลบริหารจัดการอยู่ เมื่อทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย กรรมการฯเดิมซึ่งเป็นคนในพื้นที่ก็ยังดำเนินการบริหารเหมือนเดิม ซึ่งชาวบ้านก็บริหารกันเหมือนเดิม โดยอยู่ในรูปคณะกรรมการฯที่เลือกกันขึ้นมา เพื่อให้เกิดประโยชน์ของทุกฝ่าย ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

เมื่อไม่มีคนสอบถามที่ประชุม ได้ขอมติแยกเป็นแปลง โดยให้แสดงตนยืนขึ้นพร้อมยกมือ แปลงแรกขอใช้ที่ดินจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เชิงนิเวศวิทยาคำชะโนด พื้นที่ตั้งอาคารเอนกประสงค์ ลานจอดรถ และร้านค้า ที่พัฒนาไปบ้างแล้ว มีมติเห็นชอบ 126 เสียง ไม่เห็นชอบ 61 เสียง ไม่ออกเสียง 1 เสียง , แปลงที่สองขอใช้ที่ดินเพื่อสร้างศูนย์ส่งเสริมประพุทธศาสนาสิริสุทโธ(คำชะโนด) หรือพื้นที่สำนักสงฆ์ เปิดพื้นที่ให้เช่าค้าขายในปัจจุบัน มีมติเห็นชอบ 202 เสียง ไม่มีเสียงคัดค้าน ที่ประชุมแจ้งจะเดินหน้าตามกฎหมาย โดยจะนำเขจ้าที่ประชุมสภา อบต.บ้านม่วง เพื่อขอมติก่อนให้จังหวัดอุดรธานีมีคำสั่ง

นายธนพล รอง ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นไปด้วยดี เพื่อเป้าหมายในการพัฒนา ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป ที่ผ่านมาคืบหน้าไปมาก แต่ยังคงติดขัดในบางเรื่องเท่านั้น ซึ่งต่อไปให้อำเภอบ้านดุงสรุปผลการประชุม ที่มีผลของการลงมติในครั้งนี้ทั้ง 2 กรณี พร้อมกับแนบเหตุผลของผู้เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย รายงานไปให้ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี รับทราบ ก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ

บทความก่อนหน้านี้กล้วยส่งออกญี่ปุ่น ขายริมถนนไปสร้างคอม
บทความถัดไปยึดเวทีล้มพิจารณ์โรงไฟฟ้าหนองหาน